Tillgänglighetsredogörelse för ssa.helsingborg.se

Här berättar vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Helsingborgs stads webbplats ssa.helsingborg.se och våra digitala tjänster samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kontaktar oss om du hittar fler brister.

Vi vill att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Webbplatsen ssa.helsingborg.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Om du behöver innehåll från ssa.helsingborg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan (se rubriken Oskäligt betungande anpassning), kan du kontakta oss på följande sätt:

Oskäligt betungande anpassning

Helsingborgs stad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

Webbplatsen innehåller dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda de system som skapar dokumenten och arbetet kommer inte att vara färdigt innan den 23 september 2020.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Här hittar du tillgänglighetsredogörelser för ssa.helsingborg.se och digitala tjänster som har lanserats efter 23 september 2018. Allt eftersom kommer vi fylla på med redogörelser för äldre digitala tjänster.

För närvarande har vi en inkomplett struktur av aria-attribut på webbplatsen. Vi jobbar med att åtgärda bristerna och planerar att vara klara med detta i början av 2020.

Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ (alt-texter). Vi jobbar med att åtgärda detta och räknar med att vara klara under 2020.

Våra webbplatser och digitala tjänster har en del dokument (mest i pdf-format) som inte uppfyller kraven. Vi kommer att börja granska dokumenten (till exempel blanketter och informationsmaterial) under 2020.

Arbetet med att texta filmer pågår och filmerna publiceras efter hand. Merparten av de filmer som är publicerade på webbplatsen är inte syntolkade. Vi arbetar på att åtgärda detta under 2020.

Alla kartor på helsingborg.se uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Vi behöver åtgärda dessa brister:

  • Tillgängliga kontraster i komponenter och grafik.
  • Att enbart använda färg för att förmedla information, kartor behöver kompletteras med till exempel text.

Informationen hämtas från ett separat system. Vi kommer tillrätta med bristerna genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta Myndigheten för digital förvaltning.